ARCHIVE

Aviation materials and technologies №1, 2011

Contents

 • G.G. Klochkov, O.E. Grushko, V.I. Popov, V.V. Ovchinnikov, V.F. Shamrai

  Structure, technological properties and weldability of B-1341 (Al-Mg-Si) sheets

 • Yu.Yu. Klochkova, O.E. Grushko, L.P. Lantsova, I.P. Burlyaeva, B.V. Ovsyannikov

  Mastering of semifinished products, produced of B-1469 Al-Li advanced alloy in the commercial production

 • N.I. Kolobnev, V.V. Makhsidov, S.V. Samokhvalov, S.V. Sbitneva, V.I. Popov, M.G. Kurs

  Effect of the deformation on Al-Mg-Si-Cu-Zn alloy mechanical and corrosion properties after hardening and ageing conditions

 • L.B. Khokhlatova, N.I. Kolobnev, V.V. Antipov, S.A. Karimova, A.G. Rudakov, M.S. Oglodkov

  Effect of corrosion medium on the fatigue crack growth rate in aluminium alloys

 • V.N. Toloraiya, E.V. Filonova, E.N. Chubarova, T.I. Komarova, G.A. Ostroukhova

  Study of hot isostatic pressing effect on the single-crystal casting microporosity of carbon-free superalloys

 • M.S. Belyaev, S.B. Koshkin, M.A. Gorbovets

  Determination of superalloy fatigue strength by the loading step change method

 • D.V. Sivakov, I.N. Gulyaev, K.V. Sorokin, M.Yu. Fedotov, V.A. Goncharov

  Production features of polymer composites with the integrated actuator system based on piezoelements

 • R.V. Akatenkov, I.V. Anoshkin, A.A. Belyaev, V.V. Bitt, V.A. Bogatov, T.P. Dyachkova, K.E. Kutzevich, S.V. Kondrashov, A.M. Romanov, V.V. Shirokov, N.V. Khorobrov

  Effect of carbon nanotube structural features upon the nanocomposite radioscreening and electroconducting properties